nội quy nhà trường

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

Nhằm nấng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. Tất cả học sinh phải thực hiện tốt một số quy định sau: